31

باید کتاب بشوی، کتابی حجیم و اطلاعاتی عظیم که خواندنت ماه‌ها طول بکشد، یا سال‌ها یا شاید قرن‌ها و من تو را هی ورق بزنم و آرزو کنم کتاب پایان نداشته باشد.