32

تو می‌آیی و می‌شوی اولین کتاب بی‌پایان دنیا برای من، ورق می‌خوری و فرسوده می‌شویم و من این فرسوده‌گی را هستم عاشق.